Odpowiedź Urzędu Miasta na temat danych ze zbioru Urbancard
 Oceń wpis
   

urbanmat WrocławZapowiedziałem jakiś czas temu -- w ogniu afery Urbancardgate -- wystąpienie do administratora zbioru Wrocławskiej Karty Miejskiej wniosek o zaprzestanie przetwarzania niektórych moich danych osobowych. Na odpowiedź trochę poczekałem, ale dokładnie przedwczoraj wreszcie przyszła (zdaje się, że byłaby wcześniej, bo poproszono mnie o podanie adresu zamieszkania w celu udzielenia odpowiedzi na piśmie; na szczęście prawo jest takie, że odpowiedzi na piśmie udziela się na wniosek uprawnionego, więc odmówiłem złożenia takiego wniosku...).
A ponieważ nadal otrzymuję sporo pytań o dalszy rozwój wypadków, postanowiłem podzielić się z P.T. Czytelnikami treścią pisma:

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”), informuję Pana, że:

1) w ramach zbioru „Wrocławska Karta Miejska”, którego administratorem jest Prezydent Miasta Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8 we Wrocławiu, począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. przetwarzane są następujące Pańskie dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer karty URBANCARD;
2) dane osobowe określone w pkt 1. zostały przez Pana podane we wniosku o wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej złożonym w dniu 1 listopada 2010 r.
3) cel i zakres przetwarzania danych osobowych jest następujący:
a) Imię i nazwisko: identyfikacja dla celów korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w § 13, 14, 15 Ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD - Wrocławskiej Karty Miejskiej (dalej: „OWUP”);
b) Numer PESEL: identyfikacja dla celów korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w § 13, 14, 15 OWUP (m.in. w zakresie ewentualnego wydania duplikatu karty i pobrania opłaty z tego tytułu);
c) Adres e-mail: poinformowanie o wydaniu URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (pierwszej oraz ewentualnie kolejnych) lub przekazanie informacji o brakach lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem z URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej;
d) Numer URBANCARD: wydanie i obsługa URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej, w tym dokonanie personalizacji graficznej (nadruku na karcie) oraz personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze karty);
4) dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym służącym do obsługi URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej;
5) dane osobowe nie zostały udostępniane przez Administratora żadnym odbiorcom w rozumieniu Ustawy.

Jednocześnie wyjaśniamy, że doszło do bezprawnego przekazania przez pracownika Urzędu Miejskiego działającego bez upoważnienia Administratora danych, m.in. Pańskich danych osobowych w zakresie imienia i adresu e-mail firmie zewnętrznej, która przeprowadziła proces wysyłki wiadomości z treścią związaną z kampanią wyborczą. Do pozostałych danych osoba ta nie miała dostępu. Okoliczności tej sprawy były przedmiotem wnikliwego badania w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej zarządzonej przez Prezydenta Wrocławia, której wyniki zostały przekazane do prokuratury.

W odpowiedzi na Pana wniosek o usunięcie danych osobowych tj. numeru PESEL i adresu e-mail, podanych przez Pana w momencie składania wniosku o wydanie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD informuję, że:

1) przetwarzanie Pańskiego adresu e-mail oraz numeru PESEL jest niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej (odpowiednio w pkt 3 lit. b i c), ponadto należy wskazać, że dane te zostały zebrane zgodnie z przepisami Ustawy (na podstawie udzielonej zgody), wobec czego należy stwierdzić, że nie zaistniały przesłanki usunięcia danych osobowych określone w art. 35 ust. 1 ustawy,
2) usunięcie adresu e-mail jest możliwe, jednak jego skutkiem będzie brak możliwości realizacji celu dla których ta dana osobowa ta jest przetwarzana, czyli nie będzie możliwe przekazywanie Panu istotnych informacji związanych z URBANCARD Wrocławską Kartą Miejską,
3) zaprzestanie przetwarzania numeru PESEL będzie skutkowało brakiem dalszej możliwości korzystania przez Pana z Wrocławskiej Karty Miejskiej z przyczyn wskazanych poniżej, w związku z powyższym Pańska karta musiałaby zostać zablokowana, co skutkowałoby brakiem możliwości wykorzystania zakodowanego tam biletu i otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków,
4) w przypadku zaprzestania przetwarzania Pańskiego numeru PESEL w celu opisanym powyżej, konieczne będzie przetwarzanie przez Prezydenta Wrocławia tej danej osobowej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy, w celu uniknięcia sytuacji wydania duplikatu karty nieodpłatnie (szerzej w punkcie 2 poniżej).

Numer PESEL ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska, bowiem jednoznacznie identyfikuje użytkowników karty. Jego zbieranie i przetwarzanie jest uzasadnione z następujących powodów:

1. Numer PESEL jest zbierany i przetwarzany w bazie danych stworzonej w związku z funkcjonowaniem Systemu URBANCARD w celu obsługi reklamacji na wypadek zaistnienia sytuacji, kiedy pasażer zgłasza utratę (zagubienie lub kradzież) karty i wnioskuje o wydanie duplikatu karty wraz z odtworzeniem zapisanego na niej biletu. Ponieważ zgłoszenie utraty karty w założeniu ma prowadzić do dokonania blokady utraconej karty, co jest skutkiem bardzo poważnym dla użytkownika karty, konieczna jest jednoznaczna identyfikacja osoby zgłaszającej reklamację, tak, aby uniknąć nadużyć w tym zakresie i nie dopuścić do blokowania kart innych użytkowników. Ponadto istotne jest także to, aby w przypadku żądania zwrotu biletu, lub przeniesienia go na nową kartę, osobą wnioskującą był właśnie użytkownik karty, bądź też osoba przez niego upoważniona, bowiem operujemy tutaj na środkach pieniężnych będących czyjąś własnością. Dotychczas stosowane bilety papierowe nie dawały możliwości odzyskania biletu lub środków niewykorzystanych w przypadku rezygnacji z korzystania z komunikacji miejskiej, dlatego też nie było konieczności przetwarzania numeru PESEL.
2. Zgodnie z OWUP za wydanie duplikatu karty uszkodzonej lub utraconej pobierana jest opłata w wys. 18 zł. W przypadku wykasowania nr PESEL z bazy danych Wrocławskiej Karty Miejskiej, nie będzie wystarczających podstaw do stwierdzenia, czy dana osoba miała wcześniej URBANCARD i utraciła ją, a więc jest zobowiązana do zapłaty opłaty za wydanie duplikatu. Nr PESEL w tym przypadku służy do weryfikacji, czy dana osoba jest użytkownikiem systemu i posiada lub posiadała wydaną kartę bezpłatną.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru Wrocławska Karta Miejska nie odbiega swym od zakresu danych zbieranych na potrzeby innych systemów tego typu w całej Polsce. Można nawet powiedzieć, że zakres jaki obejmują, jest znacznie ograniczony, bowiem w niektórych miastach jak Lublin, Siedlce, Rybnik, Warszawa czy Bydgoszcz użytkownik obowiązkowo podaje dane korespondencyjne, w tym adres e-mail. Numer PESEL jest zbierany praktycznie we wszystkich systemach kart miejskich - tj. w miastach wymienionych powyżej oraz m.in. w Białymstoku, Jaworznie, Suwałkach, Płocku, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Kaliszu, Pile, Trójmieście oraz Głogowie. Z naszych informacji wynika, że jedynie Poznań i Ostrołęka nie zbierają PESELu, a jedynie dane adresowe, choć Poznań posiada bazę danych przystosowaną do jego zbierania i zgodę GIODO w tym zakresie.

Chciałbym także zauważyć, że w trakcie przeprowadzonych kontroli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w decyzji DIS/DEC-598/24248/09 z dnia 2 lipca 2009 r. nie zakwestionował przetwarzania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w celach identyfikacyjnych również nr PESEL i nie nakazał Zarządowi Transportu Miejskiego zaprzestania zbierania numeru PESEL przy wydawaniu spersonalizowanych kart miejskich. Analogiczna sytuacja wynika także z kontroli w Jaworznie - decyzja DIS-K-421/133/09 z 6 maja 2010 r. Można zatem założyć, że zbieranie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru PESEL jest akceptowane przez GIODO jako niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów kart miejskich.

W związku z powyższym bardzo proszę o zajęcie stanowiska w formie pisemnej i w przypadku ewentualnego podtrzymania żądania zaprzestania przetwarzania danych wskazanie, zakresu danych, których usunięcia Pan żąda (w piśmie proszę podać informacje, które pozwolą nam zidentyfikować Pana jednoznacznie jako użytkownika systemu, czyli imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer karty URBANCARD). Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia pozwolą Panu zrozumieć nasze stanowisko.

Chciałbym również podkreślić, że rozwiązania zastosowane dla potrzeb Systemu URBANCARD nie pozwalają osobom mającym dostęp do zbioru URBANCARD w oparciu wyłącznie o numer PESEL ustalić tożsamości poszczególnych użytkowników URBANCARD, a jednocześnie zapewniają możliwość realizacji wszystkich przewidzianych funkcji systemowych, pozwalających na korzystanie z URBANCARD.

Jednocześnie chciałbym w imieniu Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, przeprosić Pana za to, że Pana imię oraz adres mailowy został wykorzystany przez nieodpowiedzialnego pracownika Urzędu Miejskiego do wysłania wiadomości związanej z kampanią wyborczą.

Proszę przyjąć zapewnienie, że wobec pracownika, który bez wiedzy swoich przełożonych wykorzystał adresy mailowe z bazy Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD, zostały wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe.

 

Pozwolę sobie dziś nie komentować treści tego pisma -- może z wyjątkiem tego, że znam osoby, które mają Urbankartę prawie od samego początku, jednak jako żywo nie otrzymały niczego na obraz i podobieństwo "istotnych informacji związanych z URBANCARD Wrocławską Kartą Miejską", więc mam wrażenie, że akurat ten cel jest wyssany z palca.

 

PS Wesołych Świąt!

Komentarze (12)
Recepta na felieton Przy święcie o formularzu na...
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]