Ochrona danych osobowych przedsiębiorców
 Oceń wpis
   

Wroclaw, Grunwaldzki Center

Wątpliwość dość często powracająca, nie tyle w korespondencji do Lege Artis, ile w moich ściśle zawodowych klimatach: jak to jest z tą ochroną danych osobowych przedsiębiorców, czyli na ile legalne są różnego rodzaju "bazy firm" sporządzone na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej. Zdarza się bowiem, że -- osłupiały i wkurzony ("namierzyli mnie!") -- przedsiębiorca na widok informacji o prowadzonej przezeń działalności dostaje białej gorączki -- więc zaczyna i pisać, i grozić...

Tymczasem kwestia ochrony danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą jest prosta jak konstrukcja cepa: zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy prawo działalności gospodarczej (uwaga: mimo obowiązywania już od 7 blisko lat ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisy te zostały utrzymane w mocy) nie tylko prowadzona przez gminy ewidencja działalności gospodarczej jest jawna, ale i dane zgromadzone w niej nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

W najprostszym ujęciu oznacza to, iż:

  • można pozyskiwać i dalej przetwarzać dane pochodzące z EDG, włącznie z prezentowaniem w różnego rodzaju bazach informacyjnych;
  • rzecz jasna dotyczy to wyłącznie danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (to ważne zastrzeżenie, zwłaszcza z punktu widzenia zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2011 r. -- o czym więcej poniżej);
  • do przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy nie jest niezbędna zgoda zainteresowanego, nie ma także konieczności udzielania takiej osobie szczegółowych informacji, o których mowa w art. 32-33 UoODO (por. "Prawo by wiedzieć, kto coś o nas wie") -- rzecz jasna po wyjaśnieniu, iż dane pochodzą z powszechnie dostępnych rejestrów;
  • mało tego: taki "człowiek-firma" nie może żądać usunięcia jego danych osobowych ze zbioru;
  • zaś sam zbiór danych osobowych nie podlega zgłoszeniu do GIODO.

Część P.T. Czytelników spyta w tym momencie -- dlaczego dane osobowe kogoś, kto zdecydował się prowadzić działalność gospodarczą nie podlegają takiej samej ochronie jak takie same przecież często dane tej samej osoby? Odpowiedź jest niezwykle prosta: istotą prowadzenia rejestrów przedsiębiorców jest nie tylko administracyjne uporządkowanie procesów gospodarczych, ale -- moim zdaniem przede wszystkim -- zagwarantowanie innym uczestnikom rynku nieograniczonej możliwości zapoznania się ze statusem prawnym partnera i jego kondycją -- czyli tym wszystkim, na czym opiera się wiarygodność w handlu.

z ustawy prawo działalności gospodarczej:
Art. 7a. 1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. (...)
2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych (...).
z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG".
2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
Art. 24. 1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie i udostępnianie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (...)
Art. 37. 1. CEIDG udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi określone:
1) w art. 25 ust. 1 z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
2) w ust. 2.
Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostępniane są na stronie internetowej CEIDG, z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 6. Dane i informacje z CEIDG udostępniane są za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
(...)
5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Jeśli zaczęlibyśmy zatem limitować dostępność do w.w. informacji -- proszę zwrócić uwagę, że identycznie "otwarte" są dane zgromadzone w KRS (także w zakresie danych o członkach organów spółek prawa handlowego) -- mogłoby się okazać, że część uczestników rynku dysponowałaby znacznie mniejszymi możliwościami zweryfikowania kontrahentów, tylko dlatego, że przedsiębiorca zdecydował się na wybór formy jednoosobowej działalności gospodarczej, zamiast którejś z form określonych kodeksem spółek handlowych.

I na zakończenie zapowiedziana dygresja-uzupełnienie. Wkrótce, bo już 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ostatnia chyba partia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. (7-letnie vacatio legis to chyba obecny rekord w tej dziedzinie; rekordzistą jeśli chodzi o vacatio legis dotyczące całej ustawy była chyba ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2001 r., która po perypetiach weszła do obrotu w 2006 r.), regulująca właśnie zasady ewidencjonowania jednoosobowych przedsiębiorców.
Mowa tu rozdziale trzecim, zatytułowanym "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" (tj. art. 23-45 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), zgodnie z którą ma właśnie powstać centralny, zinformatyzowany rejestr "ludzi-z-firmą" (czyli CEIDG) -- a dane w nim zgromadzone mają być w pełni jawne (wyjąwszy PESEL i adres zamieszkania przedsiębiorcy) i dostępne dla każdego przez internet.

Ku mojemu jednak zdziwieniu nowe przepisy o CEIDG nie wyłączają już stosowania ustawy o ochronie danych osobowych (równocześnie art. 7a prawa działalności gospodarczej będzie uchylony tego samego 1 lipca 2011 r.), co nie tylko może postawić znak zapytania przy różnego rodzaju internetowych katalogach firm (rzecz jasna nie mówię o tych, gdzie przedsiębiorca dopisuje się osobiście), ale i znacznie utrudnić życie osobom, które miały pecha trafić na nieuczciwego kontrahenta w biznesie.

Komentarze (17)
7 z tygodnia (XIX) Art. 32 konstytucji samoistną...

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]