"ADDER" -- słowo potoczne czy znak towarowy?
 Oceń wpis
   

Napisał do mnie jeden z Czytelników z pytaniem o rejestrację słownego znaku towarowego będącego jakoby potocznym (rodzajowym) określeniem produktu/usługi. Chodzi o słowo "ADDER", bo o rejestrację takiego znaku wystąpił jeden z przedsiębiorców (zgłoszenie nr 357128, publikacja w Biuletynie UPRP nr 20/2009, do poszukania w bazie Urzędu Patentowego) dla oznaczania "programu komputerowego do oznaczania stron internetowych".

z prawa własności przemysłowej:
Art. 129. 1. Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które:
1) nie mogą być znakiem towarowym;
2) nie mają dostatecznych znamion odróżniających.
2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które:
1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone;
2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;
3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.
Art. 143. O zgłoszeniu znaku towarowego Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia niezwłocznie po upływie 6 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.
Art. 164. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.
Art. 246. 1. Każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa.
2. Podstawę sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Temat ponoć nieźle rozgrzewa forum seowców, którzy podobno używają słowa adder jako nazwy rodzajowej tego rodzaju oprogramowania (piszę podobno, bo ja nigdy nie słyszałem, ale ja się nie znam), zaś jak wiadomo nie można uzyskać prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli nie posiada on zdolności odróżniającej ze względu na rodzajowość określenia, używanie w języku potocznym lub używanie zwyczajowo w praktykach handlowych (art. 129 prawa własności przemysłowej).

Nie podejmuję się udzielić odpowiedzi czy określenie "ADDER" w wystarczający sposób odróżnia konkretny produkt -- a może jest nazwą rodzajową tego rodzaju oprogramowania, czy też nazwa ta jest zwyczajowo używana przez pozycjonerów (biorąc pod uwagę wynik z wyszukiwarki mogę przypuszczać, że coś jest na rzeczy).

Wskutek zgłoszenia znaku towarowego do UPRP uprawniony otrzymuje coś w rodzaju "ochrony warunkowej", tj. już jego praw nie można naruszać, ale jeszcze można z prawem tym powalczyć.

W pierwszym rzędzie zwracam uwagę na treść art. 143-144 prawa własności przemysłowej, zgodnie z którym po ogłoszenia o zgłoszeniu takiego terminu wszczyna się postępowanie, w toku którego UPRP bada czy spełnione są warunki wymagane dla uzyskania prawa. Na tym etapie każda osoba trzecia może zgłosić do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego.
Oznacza to, że jeśli istnieją poważne argumenty przemawiające za tym, że słowo "ADDER" nie spełnia warunków niezbędnych do uzyskania statusu znaku towarowego, UPRP okoliczności te powinien wziąć pod uwagę.

Przyjęcie wniosku i publikacja informacji w biuletynie UPRP nie oznacza, iżby Urząd odniósł się w jakikolwiek merytoryczny sposób do jego treści! Owszem, podlegał on wstępnemu sprawdzeniu, jednak wyłącznie z punktu widzenia prawidłowości wniesienia opłaty oraz kompletności samego wniosku.

Mało tego, nawet w późniejszej fazie istnieje możliwość unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 164 ustawy). Wniosek o unieważnienie prawa może wnieść każda osoba, która ma w tym interes prawny, a niezbędne będzie wyłącznie wykazanie, iż nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji znaku towarowego.

Co więcej, nawet uprawomocnienie się decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego nie zamyka drogi do usunięcia z obrotu prawnego znaku towarowego, który "przedostałby się" wbrew literze prawa. Zgodnie z art. 246 prawa własności przemysłowej w terminie 6 miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu prawa każdy -- dosłownie każdy, bo nie tylko osoba legitymująca się interesem prawnym -- może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji UPRP.
(Więcej o postępowaniu spornym poczytacie w e-Prawnik.pl).

Reasumując: od uzyskania warunkowej ochrony związanej ze złożeniem wniosku do uzyskania pełnej i niepodważalnej ochrony droga daleka. Z faktu, że wniosek o rejestrację znaku "ADDER" nie oznacza jeszcze, że ktokolwiek w UPRP podziela stanowisko wnioskodawcy, zaś jeśli ktoś jest w stanie prawidłowo i sensownie wykazać potoczność tego określenia, nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować przekonać o tym kogo trzeba.

Komentarze (41)
Krótki poradnik -- jak sobie... Prawo do prywatności... organu...
1 | 2 | 3 |

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]