O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów
 Oceń wpis
   

Autentycznie interesujące: Trybunał Sprawiedliwości EU orzekł dziś, że nieważna jest dyrektywa nakładająca na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przechowywania (i udostępniania odpowiednim służbom na ich żądanie) danych związanych z użytkownikami oraz wykonywanymi i odbieranymi połączeniami.

(Dla wtajemniczonych: chodzi o wyrok TSUE w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland i Seitlinger i in. dotyczący Dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności.)

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie miały ustanowić prawo zobowiązujące przedsiębiorców działających na rynku łączności elektronicznej do gromadzenia określonych danych oraz udostępniania ich odpowiednim organom na ich żądanie. Rzecz dotyczy takich informacji o wykonywanym połączeniu: jak m.in. numery telefonów wywoływanych; nazwisko abonenta; nazwisko użytkownika, któremu przydzielono adres IP; dane użytkowników telefonii internetowej; data i czas połączenia; numery IMSI i IMEI; dane pozwalające na lokalizację urządzeń. Zakazane natomiast -- na gruncie tej dyrektywy -- jest utrwalanie treści komunikatów (czyli podsłuch rozmów, esemesów, korespondencji listelowej). A wszystko to przez nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż przez 2 lata.

W polskim prawie przepisy te zostały przeniesione do ustawy prawo telekomunikacyjne, która po nowelizacji z 2009 roku zmusza operatorów telekomunikacyjnych do "zatrzymywania i przechowywania" na własny koszt oraz udostępniania "uprawnionym podmiotom, a także Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi" danych niezbędnych do (art. 180c ust. 1):

1)   ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:
a)  inicjującego połączenie,
b)  do którego kierowane jest połączenie;
2)   określenia:
a)  daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania,
b)  rodzaju połączenia,
c)  lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

Do ustawy wydane zostało rozporządzenie wykonawcze (t.j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania), które precyzuje, iż dane te obejmują m.in. "współrzędne geograficzne stacji BTS, w obszarze której znajdowało się telekomunikacyjne urządzenie końcowe; azymut, wiązkę i zasięg roboczy anteny stacji BTS", "numer wykorzystywanego portu sieciowego lub adres MAC urządzenia końcowego inicjującego połączenie". Warto poczytać, żeby wiedzieć jaki rodzaj informacji o naszej aktywności sieciowej jest rejestrowany -- a także żeby wiedzieć w oparciu o jakie przepisy organy ścigania i wymiar sprawiedliwości produkuje takie buble (przestałem P.T. Czytelników epatować takimi kwiatkami, bo blogasek stałby się monotonny w tym narzekaniu).

A tu dziś: proszę bardzo -- dyrektywa jest nieważna, a to dlatego, że umożliwiając

1) dowiedzenie się, z jaką osobą i za pomocą jakiego środka komunikował się abonent lub zarejestrowany użytkownik,
2) określenie czasu łączności oraz miejsca, z którego łączność ta została nawiązana,
3) ustalenie częstości komunikowania się abonenta lub zarejestrowanego użytkownika z określonymi osobami w danym okresie

w bardzo silny sposób ingerują w prywatność oraz ochronę danych osobowych użytkowników usług telekomunikacyjnych, a to dlatego, że dane te mogą służyć do ustalenia szczegółów prywatnego życia osób, np. ich nawyków, miejsca pobytu, codziennie lub okazyjnie pokonywanych tras, podejmowanych czynności, relacji i środowisk społecznych. I chociaż co do zasady zdaniem Trybunału Sprawiedliwości działanie takie jest słuszne, albowiem podyktowane jest koniecznością ochrony bezpieczeństwa publicznego, to jednak granice wynikające z zasady proporcjonalności zostały przekroczone.

Wśród podniesionych w orzeczeniu zarzutów moją uwagę zwróciła uwaga dotycząca braku obiektywnego kryterium, dzięki któremu właściwe organy miałyby dostęp do zgromadzonych danych wyłącznie do zwalczania najpoważniejszych przestępstw (tj. takich, których ciężar uzasadnia ingerencję w prywatność jednostek). Zamiast tego dyrektywa odsyła do prawa krajowego, a zatem rodzaj tych przestępstw swobodnie mogą określać poszczególne rządy -- tak jak im akurat pasuje (wiedzą o tym choćby polscy dziennikarze, których dane z logowań komórek posłużyły do poszukiwań spraw, które akurat leżały na sercu obowiązującej władzy). Mało tego, dostęp do danych nie podlega żadnej kontroli, czy to sądowej, czy to niezależnego organu administracyjnego. A zezwalając na płynny okres przechowywania danych (6-24 miesięcy) dyrektywa nie sprecyzowała jaki rodzaj danych powinien być jak długo przechowywany (stąd też loguje się wszystkie dane "jak leci", w tym także moje codzienne esemesy namierzające Małżonkę lub przynoszące listę zakupów...)

Dyrektywa, co istotne -- a podkreśla się to w komunikacie prasowym -- przepadła "od zawsze", a wynika to z tego, iż "Trybunał nie ograniczył skutków wyroku w czasie, uznanie nieważności staje się skuteczne z dniem wejścia w życie dyrektywy". Z mojej perspektywy bomba, chociaż szkoda, że zdaniem niektórych z opóźnionym zapłonem: nie dość, że w komunikacie MAC mówi się, że "obecnie trwa analiza wpływu orzeczenia na prawo krajowe w zakresie retencji danych i prawa właściwych organów krajowych do dostępu do takich danych", to jeszcze chyba nieco nietrafna jest wypowiedź Wojciecha Wiewiórkowskiego, iż "nie jest tak, że w momencie, kiedy znika dyrektywa, to znika prawo krajowe. Zniknęło usprawiedliwienie dla jego wprowadzenia".

Mnie się po prostu wydaje, że nie tyle zniknęło usprawiedliwienie, ile po prostu odpadła fundamentalna podstawa stojąca za projektem ustawy, a zatem -- niekoniecznie sięgając nawet do argumentów o prymacie prawa wspólnotowego nad krajowym -- należałoby przyjąć, że przepisy krajowe wydane na podstawie nieważnej-od-zawsze dyrektywy są także nieważne (niekonstytucyjne) od zawsze. W tym celu -- lepiej nie czekać na orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (który mógłby chyba zresztą wydać je w drodze skargi konstytucyjnej) nasz parlament powinien co najmniej rozważyć celowość ponownej nowelizacji prawa telekomunikacyjnego odkręcającej zmiany z 2009 r.
Inną sprawą będzie teraz los danych już przechowywanych -- skoro nie ma i nie było przesłanki do ich gromadzenia, powinny zostać natychmiast usunięte (a dla bezpieczeństwa operatorów -- zaraz po nowelizacji przepisów). Jeszcze inną sprawą jest zło wyrządzone, czyli te miliony danych, które już przepłynęły, indywidualne rozstrzygnięcia podjęte na podstawie przepisów, które w ogóle nie powinny zaistnieć...

Moim zdaniem mamy z tego większy ambaras, niż pewnie dziś niejednemu się wydaje. I chowanie głowy w piasek nic nie da. Można też przemyśleć parę spraw przed nadarzającymi się niedługo wyborami do Parlamentu Europejskiego -- zapytać: to jak wy panowie (i panie) pracujecie?

Komentarze (7)
O tym jak dziś zostałem w OFE... Uważajcie na VAT-UE.org!

Komentarze

2014-04-09 08:34:17 | 83.18.206.* | Lech Malinowski
Re: O nieważnej dyrektywie naruszającej prywatność internautów [6]
Nie bardzo rozumiem zarzuty - przepisy albo są złe, niekonstytucyjne, wbrew prawom
człowieka, albo nie są. I bez znaczenia jest, czy były wprowadzone pod pretekstem
dyrektywy, czy nie. Jeśli są złe, to trzeba je uchylić, nawet jeśli by była
dyrektywa. Jeśli nie są złe, mogą trwać pomimo braku dyrektywy. Argument "przepis
jest zły, bo wprowadzony bez dyrektywy" jest idiotyczny - od kiedy Polska może
uchwalać wyłącznie przepisy pod dyrektywy - czy aż tak bardzo wyzuliśmy się już z
samorządności? skomentuj
2014-04-09 09:39:24 | 83.9.142.* | kubia
prawo nie jest zawieszone w przestrzeni, pojawia się z konkretnych powodów. jeśli
wprowadzone prawo traci oryginalny powód powinno być cofnięte, a nie zostawione jak
sierotka bo jesteśmy taaacy samorządni... skomentuj
2014-04-09 11:10:52 | *.*.*.* | olgierd
@Lech Malinowski: właściwie tak, ale nie do końca tak -- skoro Polska zobowiązała się
do przenoszenia prawa europejskiego (i do zgodności tego prawa), to skoro nie ma
tegoż impulsu wejściowego, nie powinno być przepisu na wyjściu.

Dowód: jakby się zmieniła dyrektywa, mielibyśmy zobowiązanie do dostosowania prawa
wewnętrznego. Więc skoro dyrektywy nie ma, mamy takie samo zobowiązanie do
dostosowania prawa wewnętrznego.
Q.E.D.

Inną parą kaloszy jest ewentualność wydania przez TK jakiegoś orzeczenia, przy czym
-- z racji brzmienia art. 188 konstytucji (TK nie ma kompetencji do badania zgodności
polskiego prawa z dyrektywami) -- mogłoby ono zapaść wyłącznie na podstawie art. 79
konstytucji (skarga konstytucyjna, której podstawa jest szersza). skomentuj
2014-04-09 12:36:16 | 77.95.51.* | Zaxxon
Oczywiście polskie przepisy nie tracą mocy, bo mimo uchwalenia ich w wyniku
wykonywania obowiązków wynikających z dyrektywy a pośredni z traktatów, uchwalone
zostały zgodnie z polskimi procedurami. Co zresztą pokazuje pewien paradoks
dyrektywy, jako instrumentu, który w sposób bardziej miękki niż rozporządzenie
ingeruje w sferę prawną państw członkowskich. Orzeczenie nieważności rozporządzenia
spowodowałoby natychmiastową jego eliminację z porządku prawnego. Unieważniona
dyrektywa dalej obowiązuje, ze względu na implementację do prawa krajowego.

Jest jeden ciekawy efekt tego wyroku - teraz będzie można się w różnych
postępowaniach, w których ustawa wprowadzona na podstawie dyrektywy stanowi podstawę
działań, podnosić niezgodność ustawy z prawem UE, bo sama dyrektywa była z nim
niezgodna. skomentuj
2014-04-09 22:21:59 | *.*.*.* | olgierd
Zaraz, zaraz, jeśli mamy nadrzędność prawa wspólnotowego, to łatwo wykazać, że
przepisy polskiej ustawy wydane na podstawie nieważnej dyrektywy są niezgodne z tym
samym prawem wspólnotowym (pierwotnym), z którym niezgodna była owa dyrektywa. Więc
jeśli dyrektywa o retencji była niezgodna z Kartą Praw Podstawowych EU (ochrona
prywatności, danych osobowych, prawo do sądu) oraz Traktatu o Funkcjonowaniu EU
(prawdę mówiąc nie umiem zlokalizować art. 5 ust. 4...), to ustawa wydana na
podstawie tej dyrektywy jest tak samo niezgodna z tymi aktami.

Mnie na studiach o tym jeszcze nie uczyli, ale coś mi mówi, że to nie jest bez
znaczenia dziś... ;-) skomentuj
2014-04-10 00:32:10 | 83.30.124.* | Pongo
Jeśli TSUE powołał się na niezgodność dyrektywy z Kartą Praw Podstawowych, to
sytuacja polskiej ustawy jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo zgodnie z protokołem
brytyjskim z Traktatu Lizbońskiego przepisy KPP nie obowiązują polskich (i
brytyjskich) sądów. Zatem TK może w tym zakresie uznać, że nie ma znaczenia czy
ustawa jest zgodna z KPP, bo KPP nie obowiązuje w Polsce. Mylę się?

Pozostaje jeszcze kolizja dyrektywy z samym traktatem o funkcjonowaniu UE. Tutaj też
widzę prorządowe rozwiązanie dla TK. Trzeba pamiętać, że wadliwość dyrektywy
wynikająca ze zbytniej ogólności jej przepisów mogła zostać skorygowana przez ustawę,
która z natury jest bardziej szczegółowa od dyrektywy (np. wadą dyrektywy jest brak
zamkniętego katalogu przestępstw, który przecież może być zawarty w samej ustawie).
To tyle jeśli chodzi o kolizję norm.

Inną kwestią jest czy "odpadnięcie fundamentalnej podstawy stojącej za projektem
ustawy" może być przesłanką do uznawania tej ustawy za nieważną. Trzeba by udowodnić,
że ustawa była uchwalana TYLKO z obowiązku wynikającego z dyrektywy. Równie
prawdopodobne, że Sejm jednocześnie upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu:
zrealizował obowiązek z dyrektywy oraz niezależnie od dyrektywy zrealizował własną
wolę uchwalenia tych norm. Ta druga interpretacja ma sens zwłaszcza w sytuacji gdy
ustawa reguluje więcej niż wynikałoby z samej dyrektywy. skomentuj
2014-04-11 15:20:47 | 62.152.144.* | b52t
najczęściej jest tak, że ustawa w uzasadnieniu lub wprost w ustawie (w przypisie)
podaje powód - implementacja takiego to, a tak a takiego aktu UE.
a TK może się również powołać na zasadę proporcjonalności przy rozpatrywaniu i
stwierdzaniu nieważności przepisów prawa telekomunikacyjnego. to samo z resztą
powiedział Bodnar w HFPC (
http://www.hfhr.pl/tsue-dyrektywa-o-retencji-danych-jest-niewazna/ ) skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]