Ochrona danych osobowych przedsiębiorców
 Oceń wpis
   

Wroclaw, Grunwaldzki Center

Wątpliwość dość często powracająca, nie tyle w korespondencji do Lege Artis, ile w moich ściśle zawodowych klimatach: jak to jest z tą ochroną danych osobowych przedsiębiorców, czyli na ile legalne są różnego rodzaju "bazy firm" sporządzone na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej. Zdarza się bowiem, że -- osłupiały i wkurzony ("namierzyli mnie!") -- przedsiębiorca na widok informacji o prowadzonej przezeń działalności dostaje białej gorączki -- więc zaczyna i pisać, i grozić...

Tymczasem kwestia ochrony danych osobowych osób prowadzących działalność gospodarczą jest prosta jak konstrukcja cepa: zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy prawo działalności gospodarczej (uwaga: mimo obowiązywania już od 7 blisko lat ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przepisy te zostały utrzymane w mocy) nie tylko prowadzona przez gminy ewidencja działalności gospodarczej jest jawna, ale i dane zgromadzone w niej nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

W najprostszym ujęciu oznacza to, iż:

  • można pozyskiwać i dalej przetwarzać dane pochodzące z EDG, włącznie z prezentowaniem w różnego rodzaju bazach informacyjnych;
  • rzecz jasna dotyczy to wyłącznie danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (to ważne zastrzeżenie, zwłaszcza z punktu widzenia zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2011 r. -- o czym więcej poniżej);
  • do przetwarzania danych osobowych przedsiębiorcy nie jest niezbędna zgoda zainteresowanego, nie ma także konieczności udzielania takiej osobie szczegółowych informacji, o których mowa w art. 32-33 UoODO (por. "Prawo by wiedzieć, kto coś o nas wie") -- rzecz jasna po wyjaśnieniu, iż dane pochodzą z powszechnie dostępnych rejestrów;
  • mało tego: taki "człowiek-firma" nie może żądać usunięcia jego danych osobowych ze zbioru;
  • zaś sam zbiór danych osobowych nie podlega zgłoszeniu do GIODO.

Część P.T. Czytelników spyta w tym momencie -- dlaczego dane osobowe kogoś, kto zdecydował się prowadzić działalność gospodarczą nie podlegają takiej samej ochronie jak takie same przecież często dane tej samej osoby? Odpowiedź jest niezwykle prosta: istotą prowadzenia rejestrów przedsiębiorców jest nie tylko administracyjne uporządkowanie procesów gospodarczych, ale -- moim zdaniem przede wszystkim -- zagwarantowanie innym uczestnikom rynku nieograniczonej możliwości zapoznania się ze statusem prawnym partnera i jego kondycją -- czyli tym wszystkim, na czym opiera się wiarygodność w handlu.

z ustawy prawo działalności gospodarczej:
Art. 7a. 1. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. (...)
2. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych (...).
z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej "CEIDG".
2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.
3. Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
Art. 24. 1. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG oraz przekazywanie i udostępnianie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (...)
Art. 37. 1. CEIDG udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi określone:
1) w art. 25 ust. 1 z wyjątkiem numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
2) w ust. 2.
Art. 38. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, udostępniane są na stronie internetowej CEIDG, z zastrzeżeniem przepisu art. 37 ust. 6. Dane i informacje z CEIDG udostępniane są za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
(...)
5. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Jeśli zaczęlibyśmy zatem limitować dostępność do w.w. informacji -- proszę zwrócić uwagę, że identycznie "otwarte" są dane zgromadzone w KRS (także w zakresie danych o członkach organów spółek prawa handlowego) -- mogłoby się okazać, że część uczestników rynku dysponowałaby znacznie mniejszymi możliwościami zweryfikowania kontrahentów, tylko dlatego, że przedsiębiorca zdecydował się na wybór formy jednoosobowej działalności gospodarczej, zamiast którejś z form określonych kodeksem spółek handlowych.

I na zakończenie zapowiedziana dygresja-uzupełnienie. Wkrótce, bo już 1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ostatnia chyba partia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. (7-letnie vacatio legis to chyba obecny rekord w tej dziedzinie; rekordzistą jeśli chodzi o vacatio legis dotyczące całej ustawy była chyba ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2001 r., która po perypetiach weszła do obrotu w 2006 r.), regulująca właśnie zasady ewidencjonowania jednoosobowych przedsiębiorców.
Mowa tu rozdziale trzecim, zatytułowanym "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" (tj. art. 23-45 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), zgodnie z którą ma właśnie powstać centralny, zinformatyzowany rejestr "ludzi-z-firmą" (czyli CEIDG) -- a dane w nim zgromadzone mają być w pełni jawne (wyjąwszy PESEL i adres zamieszkania przedsiębiorcy) i dostępne dla każdego przez internet.

Ku mojemu jednak zdziwieniu nowe przepisy o CEIDG nie wyłączają już stosowania ustawy o ochronie danych osobowych (równocześnie art. 7a prawa działalności gospodarczej będzie uchylony tego samego 1 lipca 2011 r.), co nie tylko może postawić znak zapytania przy różnego rodzaju internetowych katalogach firm (rzecz jasna nie mówię o tych, gdzie przedsiębiorca dopisuje się osobiście), ale i znacznie utrudnić życie osobom, które miały pecha trafić na nieuczciwego kontrahenta w biznesie.

Komentarze (17)
7 z tygodnia (XIX) Art. 32 konstytucji samoistną...

Komentarze

2011-02-21 12:57:29 | 82.160.26.* | kamila _noga
kasia_noga [0]
czytajcie mojego bloga jeste fajny może coś o was jest super kasia noga pozdrawia skomentuj
2011-02-21 16:29:54 | *.*.*.* | kredythipoteczny.pc.pl
Re: Ochrona danych osobowych przedsiębiorców [1]
W jednej ze spraw o zapłatę potrzebowałem adres pozwanego przedsiębiorcy, znaczy się
zamieszkania. EDG w jego UM odmówiło mi ... że niby nie mam interesu prawnego a ja
przecież załączyłem pismo z sądu wzywające mnie do wykazania że adres wskazany w
pozwie jest adresem zamieszkania (pewnie nie odebrał przesyłki z sądu). skomentuj
2011-02-21 18:31:24 | 77.89.72.* | p4trykx
Re: Ochrona danych osobowych przedsiębiorców [6]
a jak wygląda sprawa gdy przedsiębiorca przestaje być przedsiębiorcą? Np. zawiesi
albo zakończy działalność. Czy można wtedy dalej przechowywać jego dane i je
udostępniać? skomentuj
2011-02-21 18:45:20 | *.*.*.* | kredyt.pc.pl
Można. Na przykład w Krajowym rejestrze Długów, bo zaprzestanie prowadzenia
działalności gospodarczej (na szczęście) nie anuluje długów :-) skomentuj
2011-02-21 20:12:19 | *.*.*.* | olgierd
KRD to faktycznie inna para kaloszy.

Natomiast w ogólności oczywiście wówczas już dane takiej osoby znów podlegają pełnej
ochronie. Warto tu przypomnieć sprawy jednego z P.T. Czytelników tego blogaska: wyrok
WSA w Warszawie z 3 marca 2009 r. (II SA/Wa 1349/08) oraz wyrok NSA ws. kasacji z 15
marca 2010 r. (I OSK 756/09). Powiedziano tam m.in.: "W rozpatrywanej sprawie nie ma
wątpliwości, że skarżący wyrejestrował swoją działalność, od tej chwili informacje go
dotyczące i przechowywane przez P. Sp. z o.o. stały się danymi osobowymi, bowiem
dotyczyły osoby fizycznej nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej." skomentuj
2011-02-22 09:36:30 | *.*.*.* | tani_kredyt
Tez mnie ciekawi to zagadnienie, co z ochrona danych osobowych po zamknieciu
dzialanosci? Pzreciez takie katalogi firm, nie aktualizuja na biezaco swoich danych
chyba? skomentuj
2011-02-22 10:25:36 | *.*.*.* | olgierd
No właśnie. A powinny zdaje się :) skomentuj
2011-02-23 15:33:15 | 87.205.149.* | Leopold Lis
Czyli można opublikować dane firm, które nie chcą spłacić nam należności, ale już
prywatnych osób-dłużników nie można? skomentuj
2011-02-23 17:16:36 | 46.112.163.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
LEOPOLDZIE LISIE IDIOTO !!! [1]
Nie istnieje takie pojęcie jak osoba prywatna. Chyba, że to na takiej zasadzie jak -
dom prywatny - dom publiczny.

Istnieje jedynie pojęcie osoba fizyczna. Ale osoba fizyczna nie ma prawa posługiwać
się firmą. Chociaż, niektórzy twierdzą, że może, z tym, że firmą osoby fizycznej
jest jej imię i nazwisko.

Wiedz, że firma to jest ta fikcyjna nazwa, którą posługują się osoby prawne. Osoby
fizyczne nie mają do tego prawa.

Jeżeli nie wiesz co to jest osoba prawna, to wiedz, że w szczególności jest to Skarb
Państwa oraz spółki prawa handlowego., nawet spółki jednoosobowe.

Zrozumiał???? Czy nadal jest idiotą???

Pozdrowienia dla tych co się uczą od wieśniaków,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-02-24 11:05:11 | *.*.*.* | na-bakier.pl
A może to były przedsiębiorca powinien napisać do administratora katalogu żądanie o
wykreślenie go. Nie wymagajmy aby administratorzy codziennie dowiadywali się czy
każdy z tysięcy przedsiębiorców prowadzi jeszcze działalność gospodarczą skomentuj
2011-02-27 09:46:06 | *.*.*.* | parsek
To prawda, też miałem taki przypadek. te niektóre przepisy są niedorzeczne i
stwierdzanie że wnioskujący "nie wykazał interesu prawnego" - odmowa, jest
odbieraniem mu prawa do uzasadnionego interesu prawnego jakim jest egzekwowanie
należności. I to przecież na drodze sądowej a nie z jakimiś "windykatorami". skomentuj
2011-03-09 21:59:43 | 89.171.47.* | jontek
zdziwię Cię zaiste głupi Jasiu:
- istnieje pojęcie osoby publicznej (a contrario można dodać pojęcie osoby
prywatnej), choć nie odnosi się do przedsiębiorców
- os. fizyczna prowadząca dział. gosp. POSIADA firmę - jaką - szukaj w Kc

uczył Marcin Marcina... skomentuj
2011-03-10 07:56:57 | 46.112.58.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
JONTEK - TEY LEPIEJ IDŹ DALEJ GRAĆ NA FUJARCE I PAŚĆ KROWY !!! [1]
Zamiast się wypowiadać w tematach, o których nie masz pojęcia. Pisałem , że
niektórzy wyrażają pogląd, iż firmą osoby fizycznej jest jej IMIĘ i NAZWISKO.

Ale to i tak nie zmienia faktu, że osoba fizyczna nie może mieć za firmę fikcyjnej
nazwy.

Ćwicz, Jontek, grę na fujarce,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Kierując się Twoją logiką można wprowadzić np. kolor BIESKI. Jest kolor
NIEBIESKI, więc na zasadzie contrario musi istnieć kolor BIESKI. Zresztą to logiczne
- anieli w niebie są w kolorze niebieskim, natomiast biesi w inferno są w kolorze
bieskim. skomentuj
2011-03-10 09:52:07 | 77.255.225.* | chlop z chlopa
Brawo Jasiek! skomentuj
2011-03-10 10:19:14 | 46.112.104.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
CHŁOPIE Z CHŁOPA !!! [0]
Widać, że z Ciebie chłop z jądrami takimi jak izotop Uranu 235.
Pozdrawiam,
GŁUPI JASIO ZE WSI skomentuj
2011-03-10 10:45:10 | 77.254.254.* | chlop z chlopa
GŁUPI JASIO ZE WSI ! [0]
Jadrowiec to też fizyk.

Jasiek, zapraszam Cie na stronę: www.iar.pl
Proponuje na wstępie:
1.
http://iar.pl/aktualnosci/2011-02-12_Komentarz_do_projektu_rozporzadzenia_MEN_z_2011-
01-31.html,
2.
http://iar.pl/aktualnosci/2011-01-28_Komentarz_do_wystapienia_RIO_w_sprawie_jdu.html,

3. i wiele, wiele innych.

daj znac via email. skomentuj
2011-03-10 11:41:10 | 46.112.104.* | GŁUPI JASIO ZE WSI
SZANOWNY CHŁOPIE Z CHŁOPA !!! [0]
Fajny z Ciebie chłop. Ale już na wstępie dam Ci taką radę. Zajrzałem na polecaną
przez Ciebie stronę lecz już Mnie zniechęciła sam forma tekstu.

Wiedz, że każda pisanina powinna zawierać zarówno formę jak i treść. Coś jak
odlewnictwo - przygotowujemy formę odlewniczą, a potem wlewamy do niej treść.

Dlatego Ty też podziel Twój tekst na krótsze tzw. paragrafy czyli - nie bójmy się
tego słowa - ustępy stanowiące logiczną lub merytoryczną całość, ale nie dłuższe niż
2-4 zdania. Inaczej, forma tekstu sprawia, że jest on trudno czytelny.

Każdy paragraf oddziel od kolejnego podwójną interlinią czyli odstępem
międzywierszowym czy może raczej międzywersowym.

A propos wierszy, to bardzo ładnie to ująłeś z tym poetą, który napisał wiersz i
dodatkowo objaśnienia do tego wiersza.

Pozdrowienia dla odlewników, poetów i innych jądrowców,
GŁUPI JASIO ZE WSI

p.s. Teraz wychodzę na PODWÓJNEGO kotlecika schabowego (taki ze świniaka mam
nadzieję, a nie z kota lub psa). Potem jeszcze zajrzę na Twoją stronę.

Natomiast Tobie polecam stronę MOJEGO IDOLA - KACZORA DONALDA - tutaj -
http://romanwlos.wordpress.com/ skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]