Odpowiedź Urzędu Miasta na temat danych ze zbioru Urbancard
 Oceń wpis
   

urbanmat WrocławZapowiedziałem jakiś czas temu -- w ogniu afery Urbancardgate -- wystąpienie do administratora zbioru Wrocławskiej Karty Miejskiej wniosek o zaprzestanie przetwarzania niektórych moich danych osobowych. Na odpowiedź trochę poczekałem, ale dokładnie przedwczoraj wreszcie przyszła (zdaje się, że byłaby wcześniej, bo poproszono mnie o podanie adresu zamieszkania w celu udzielenia odpowiedzi na piśmie; na szczęście prawo jest takie, że odpowiedzi na piśmie udziela się na wniosek uprawnionego, więc odmówiłem złożenia takiego wniosku...).
A ponieważ nadal otrzymuję sporo pytań o dalszy rozwój wypadków, postanowiłem podzielić się z P.T. Czytelnikami treścią pisma:

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana wniosek o udzielenie informacji na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”), informuję Pana, że:

1) w ramach zbioru „Wrocławska Karta Miejska”, którego administratorem jest Prezydent Miasta Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8 we Wrocławiu, począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. przetwarzane są następujące Pańskie dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail oraz numer karty URBANCARD;
2) dane osobowe określone w pkt 1. zostały przez Pana podane we wniosku o wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej złożonym w dniu 1 listopada 2010 r.
3) cel i zakres przetwarzania danych osobowych jest następujący:
a) Imię i nazwisko: identyfikacja dla celów korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w § 13, 14, 15 Ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu URBANCARD - Wrocławskiej Karty Miejskiej (dalej: „OWUP”);
b) Numer PESEL: identyfikacja dla celów korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w § 13, 14, 15 OWUP (m.in. w zakresie ewentualnego wydania duplikatu karty i pobrania opłaty z tego tytułu);
c) Adres e-mail: poinformowanie o wydaniu URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (pierwszej oraz ewentualnie kolejnych) lub przekazanie informacji o brakach lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem z URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej;
d) Numer URBANCARD: wydanie i obsługa URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej, w tym dokonanie personalizacji graficznej (nadruku na karcie) oraz personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze karty);
4) dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym służącym do obsługi URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej;
5) dane osobowe nie zostały udostępniane przez Administratora żadnym odbiorcom w rozumieniu Ustawy.

Jednocześnie wyjaśniamy, że doszło do bezprawnego przekazania przez pracownika Urzędu Miejskiego działającego bez upoważnienia Administratora danych, m.in. Pańskich danych osobowych w zakresie imienia i adresu e-mail firmie zewnętrznej, która przeprowadziła proces wysyłki wiadomości z treścią związaną z kampanią wyborczą. Do pozostałych danych osoba ta nie miała dostępu. Okoliczności tej sprawy były przedmiotem wnikliwego badania w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej zarządzonej przez Prezydenta Wrocławia, której wyniki zostały przekazane do prokuratury.

W odpowiedzi na Pana wniosek o usunięcie danych osobowych tj. numeru PESEL i adresu e-mail, podanych przez Pana w momencie składania wniosku o wydanie Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD informuję, że:

1) przetwarzanie Pańskiego adresu e-mail oraz numeru PESEL jest niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej (odpowiednio w pkt 3 lit. b i c), ponadto należy wskazać, że dane te zostały zebrane zgodnie z przepisami Ustawy (na podstawie udzielonej zgody), wobec czego należy stwierdzić, że nie zaistniały przesłanki usunięcia danych osobowych określone w art. 35 ust. 1 ustawy,
2) usunięcie adresu e-mail jest możliwe, jednak jego skutkiem będzie brak możliwości realizacji celu dla których ta dana osobowa ta jest przetwarzana, czyli nie będzie możliwe przekazywanie Panu istotnych informacji związanych z URBANCARD Wrocławską Kartą Miejską,
3) zaprzestanie przetwarzania numeru PESEL będzie skutkowało brakiem dalszej możliwości korzystania przez Pana z Wrocławskiej Karty Miejskiej z przyczyn wskazanych poniżej, w związku z powyższym Pańska karta musiałaby zostać zablokowana, co skutkowałoby brakiem możliwości wykorzystania zakodowanego tam biletu i otrzymaniem zwrotu niewykorzystanych środków,
4) w przypadku zaprzestania przetwarzania Pańskiego numeru PESEL w celu opisanym powyżej, konieczne będzie przetwarzanie przez Prezydenta Wrocławia tej danej osobowej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy, w celu uniknięcia sytuacji wydania duplikatu karty nieodpłatnie (szerzej w punkcie 2 poniżej).

Numer PESEL ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania Systemu URBANCARD Wrocławska Karta Miejska, bowiem jednoznacznie identyfikuje użytkowników karty. Jego zbieranie i przetwarzanie jest uzasadnione z następujących powodów:

1. Numer PESEL jest zbierany i przetwarzany w bazie danych stworzonej w związku z funkcjonowaniem Systemu URBANCARD w celu obsługi reklamacji na wypadek zaistnienia sytuacji, kiedy pasażer zgłasza utratę (zagubienie lub kradzież) karty i wnioskuje o wydanie duplikatu karty wraz z odtworzeniem zapisanego na niej biletu. Ponieważ zgłoszenie utraty karty w założeniu ma prowadzić do dokonania blokady utraconej karty, co jest skutkiem bardzo poważnym dla użytkownika karty, konieczna jest jednoznaczna identyfikacja osoby zgłaszającej reklamację, tak, aby uniknąć nadużyć w tym zakresie i nie dopuścić do blokowania kart innych użytkowników. Ponadto istotne jest także to, aby w przypadku żądania zwrotu biletu, lub przeniesienia go na nową kartę, osobą wnioskującą był właśnie użytkownik karty, bądź też osoba przez niego upoważniona, bowiem operujemy tutaj na środkach pieniężnych będących czyjąś własnością. Dotychczas stosowane bilety papierowe nie dawały możliwości odzyskania biletu lub środków niewykorzystanych w przypadku rezygnacji z korzystania z komunikacji miejskiej, dlatego też nie było konieczności przetwarzania numeru PESEL.
2. Zgodnie z OWUP za wydanie duplikatu karty uszkodzonej lub utraconej pobierana jest opłata w wys. 18 zł. W przypadku wykasowania nr PESEL z bazy danych Wrocławskiej Karty Miejskiej, nie będzie wystarczających podstaw do stwierdzenia, czy dana osoba miała wcześniej URBANCARD i utraciła ją, a więc jest zobowiązana do zapłaty opłaty za wydanie duplikatu. Nr PESEL w tym przypadku służy do weryfikacji, czy dana osoba jest użytkownikiem systemu i posiada lub posiadała wydaną kartę bezpłatną.
3. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru Wrocławska Karta Miejska nie odbiega swym od zakresu danych zbieranych na potrzeby innych systemów tego typu w całej Polsce. Można nawet powiedzieć, że zakres jaki obejmują, jest znacznie ograniczony, bowiem w niektórych miastach jak Lublin, Siedlce, Rybnik, Warszawa czy Bydgoszcz użytkownik obowiązkowo podaje dane korespondencyjne, w tym adres e-mail. Numer PESEL jest zbierany praktycznie we wszystkich systemach kart miejskich - tj. w miastach wymienionych powyżej oraz m.in. w Białymstoku, Jaworznie, Suwałkach, Płocku, Piotrkowie Trybunalskim, Częstochowie, Kaliszu, Pile, Trójmieście oraz Głogowie. Z naszych informacji wynika, że jedynie Poznań i Ostrołęka nie zbierają PESELu, a jedynie dane adresowe, choć Poznań posiada bazę danych przystosowaną do jego zbierania i zgodę GIODO w tym zakresie.

Chciałbym także zauważyć, że w trakcie przeprowadzonych kontroli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w decyzji DIS/DEC-598/24248/09 z dnia 2 lipca 2009 r. nie zakwestionował przetwarzania przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie w celach identyfikacyjnych również nr PESEL i nie nakazał Zarządowi Transportu Miejskiego zaprzestania zbierania numeru PESEL przy wydawaniu spersonalizowanych kart miejskich. Analogiczna sytuacja wynika także z kontroli w Jaworznie - decyzja DIS-K-421/133/09 z 6 maja 2010 r. Można zatem założyć, że zbieranie danych adresowych, adresu e-mail oraz numeru PESEL jest akceptowane przez GIODO jako niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów kart miejskich.

W związku z powyższym bardzo proszę o zajęcie stanowiska w formie pisemnej i w przypadku ewentualnego podtrzymania żądania zaprzestania przetwarzania danych wskazanie, zakresu danych, których usunięcia Pan żąda (w piśmie proszę podać informacje, które pozwolą nam zidentyfikować Pana jednoznacznie jako użytkownika systemu, czyli imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer karty URBANCARD). Mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia pozwolą Panu zrozumieć nasze stanowisko.

Chciałbym również podkreślić, że rozwiązania zastosowane dla potrzeb Systemu URBANCARD nie pozwalają osobom mającym dostęp do zbioru URBANCARD w oparciu wyłącznie o numer PESEL ustalić tożsamości poszczególnych użytkowników URBANCARD, a jednocześnie zapewniają możliwość realizacji wszystkich przewidzianych funkcji systemowych, pozwalających na korzystanie z URBANCARD.

Jednocześnie chciałbym w imieniu Prezydenta Wrocławia, Pana Rafała Dutkiewicza, przeprosić Pana za to, że Pana imię oraz adres mailowy został wykorzystany przez nieodpowiedzialnego pracownika Urzędu Miejskiego do wysłania wiadomości związanej z kampanią wyborczą.

Proszę przyjąć zapewnienie, że wobec pracownika, który bez wiedzy swoich przełożonych wykorzystał adresy mailowe z bazy Wrocławskiej Karty Miejskiej URBANCARD, zostały wyciągnięte surowe konsekwencje służbowe.

 

Pozwolę sobie dziś nie komentować treści tego pisma -- może z wyjątkiem tego, że znam osoby, które mają Urbankartę prawie od samego początku, jednak jako żywo nie otrzymały niczego na obraz i podobieństwo "istotnych informacji związanych z URBANCARD Wrocławską Kartą Miejską", więc mam wrażenie, że akurat ten cel jest wyssany z palca.

 

PS Wesołych Świąt!

Komentarze (12)
Recepta na felieton Przy święcie o formularzu na...

Komentarze

2010-12-24 11:52:48 | 77.89.72.* | P4trykx
Re: Odpowiedź Urzędu Miasta na temat danych ze zbioru Urbancard [1]
Czyli nie usuniemy pana danych o co pan nam zrobi. Ciekawe jakie to surowe
konsekwencje służbowe zostały wyciągnięte. Myślę, że za karę powinno się podać
e-maila tej osoby przymusić ją do czytania spamu przynajmniej pół godziny dziennie.
Ciekawe czy jak pojadę na gapę to prezydent przyjmie moje przeprosiny zamiast jak
mnie kanary złapią. skomentuj
2010-12-24 14:27:28 | *.*.*.* | olgierd
Dokładnie o tym płaszczu sobie pomyślałem.
Konsekwencje wobec Jana Ż. to ponoć dyscyplinarka. Ale jest przecież osoba (ponoć
dość wysoko ustawiona w strukturze urzędu, najprawdopodobniej Barbara jej na imię),
która dała mu te dane. Te konsekwencje by mnie interesowały.

Co do jazdy na gapę -- można spróbować ;-) skomentuj
2010-12-26 21:26:24 | *.*.*.* | spex
Re: Odpowiedź Urzędu Miasta na temat danych ze zbioru Urbancard [2]
Strasznie drogie macie te duplikaty. W Krakowie KKM'ka kosztuje 8zł, ale nie mamy na
niem zdjęcia. Więc może stąd ta różnica? skomentuj
2010-12-27 09:32:02 | *.*.*.* | olgierd
Ale zdjęcie musisz zrobić sam :) tj. mogą Ci w punkcie pstryknąć, ale za to nie
dopłacasz. I nie wydaje mi się, by dołożenie jednego elementu graficznego aż tak
miało podrożać całą zabawę. skomentuj
2010-12-28 09:16:29 | 217.97.224.* | TomekS123
Re: Odpowiedź Urzędu Miasta na temat danych ze zbioru Urbancard [0]
Znalezione na piekielni.pl

Wrzucone 21 grudnia 2010 o 20:28 przez digi51

Chciałam wyrobić sobie Urban Card. Postanowiłam połączyć ją z legitymacją studencką,
aby nie nosić kolejnej blaszki w portfelu. Złożyłam więc przez Internet wniosek i
mailowo poproszono mnie o zjawienie się w biurze Urban Card, celem wgrania tejże
aplikacji na moją legitymację. Zjawiam się więc w wyznaczonym miejscu (na
politechnice) i z uśmiechem objaśniam sympatycznej pani za biurkiem w jakim celu
przyszłam. Pani najpierw spojrzała na mnie jak na osobę niespełna rozumu, po czym
mówi z ironicznym uśmiechem:
- No, ale chyba nie dzisiaj!
Ja:
- ???
- Dzisiaj padł serwer Politechniki, nie ma Internetu i ja nie mogę tego zrobić.
- Aha, a kiedy będzie można przyjść?
- No nie wiem, jak będzie Internet.
- A to nie będzie już raczej dzisiaj?
- No skąd mam wiedzieć!
- Dobrze, ale rozumiem, że kiedy już będzie Internet, to wystarczy, że przyjdę i ta
aplikacja zostanie mi wgrana?
- No chyba musi pani najpierw wniosek złożyć!
- Ale już składałam przez internet i otrzymałam mailowe potwierdzenie przyjęcia go
- Na pewno nie otrzymała pani potwierdzenia przyjęcia wniosku. Pani wniosek na pewno
nie został przyjęty.
- Ale takiego dostałam maila, chyba wiem co tam było napisane!
- A ja wiem, co wysyłamy do klientów! Dostała pani informację, że dzięki złożeniu
wniosku przez Internet może pani teraz przyjść do biura i złożyć wniosek papierowy.
Zdębiałam. Pytam:
- A czy bez wcześniejszego składania wniosku przez Internet, mogę złożyć u was
wniosek papierowy?
- No tak...
- To po co jest ten wniosek internetowy?
W tym momencie pani mnie wyprosiła twierdząc, że się awanturuję. skomentuj
2010-12-28 13:36:36 | 87.204.0.* | van der Pacior
Pesel potrzebny do identyfikacji? [3]
Nie do konca rozumiem pokrętną logikę pisma. Rozumiem ze był potrzebny PESEL do tego
żeby spersonalizowac wydawaną Ci kartę. Rozumiem ze personalizacja karty jest po to
zeby była jednoznacznie przypisana do posiadacza. I zdjęcie też pewnie nie po to zeby
podziwiać swą fizjonomię w tramwaju. Ale w takim razie po co dodatkowa identyfikacja
posiadacza karty która już została spersonalizowana? Czy to znaczy, że w przyoadku
wykreslenia Twojego Peselu z bazy karta nie jest juz spersonalizowana? Zdalnie
wymazują zapisy na jej pasku magnetycznym czy co? Permanentna inwigilacja ;-).

PS. pozwolilem sobie na wrzuenie odnośnika do Twojego bloga na właśnie rozpoczetym
moim bogu
http://sad-korytarz.blogspot.com/ - mam nadzieję ze się nie obrazisz i nie
potraktujesz jako nieuzasadnionego przetwarzania danych ;-P
pozdrviam skomentuj
2010-12-28 16:01:42 | *.*.*.* | olgierd
Mnie się nadal wydaje, że Mennica po prostu powiedziała, że tak i tylko tak się da --
i z głowy, i będziemy bronić PESELi jak niepodległości. I nadal uważam, że powinna
być opcja "dziękuję, zapłacę sobie za zapasową kartę" dla tych, dla których święty
spokój wart jest tych kilkunastu złotych. Nie wiem czy bym skorzystał -- ale
świadomość, że jest alternatywa zwykle działa na mnie krzepiąco.

Nadal nie wiem jakim cudem w takim Lądku ich Ostryga nie dość, że jest
niespersonalizowana, można ją sobie w automacie od ręki machnąć, to jeszcze jest z
nią (z tą Ostrygą) taniej.

Cała nadzieja, że faktycznie w miarę szybko wejdzie w system jakiś bank. Żałuję, że
od początku nie robili tego z bankiem -- instytucja finansowa na pewno nie
pozwoliłaby sobie na taki chaos. skomentuj
2010-12-28 18:07:43 | *.*.*.* | spex
No w sumie w Krakowie, też musisz przynieść zdjęcie do papierowej legitymacji :/ skomentuj
2010-12-29 14:58:50 | 78.133.198.* | Przyrodnik
Alez Olgierdzie. W Ladku owa ostryga prosi o podanie adresu na ktory wyslac trzeba
karte. A jak ty bys chcial mieszkac gdzies gdzie nie jestes zameldowany? Fascynuje
mnie owo zdjecie. Poza iminiem i naziwskiem jeszcze facjata? Jakby jacys oszusci sie
nazywali tak samo i chcieli wykorzystac system? skomentuj
2010-12-29 21:52:23 | *.*.*.* | olgierd
Wait a moment... Ostryga chce adresu, nawet jeśli bierzesz ją z automatu? skomentuj
2011-01-03 15:17:46 | 80.50.131.* | Artur Ś.
Re: Odpowiedź Urzędu Miasta na temat danych ze zbioru Urbancard [1]
"istotnych informacji związanych z URBANCARD Wrocławską Kartą Miejską" - nie wiem czy
można tą informację nazwać "istotną" ale przysłali mi na e-mail wiadomość, że kończy
mi się ważność biletu co dla mnie było bardzo użyteczne. skomentuj
2011-01-03 15:51:10 | *.*.*.* | olgierd
Ba, w systemie można nawet zamówić esemesowe przypomnienie o upływie ważności
zakodowanego biletu -- z tego co wiem (w znanym mi przypadku) osoba nie otrzymała
takiego powiadomienia. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]