Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową
 Oceń wpis
   

Zadano mi ostatnio kilka pytań o karty płatnicze. Dwie podstawowe sprawy: i) jak to jest z bezpieczeństwem kart bankowych autoryzowanych kodem pin (wprawdzie padło pytanie o czipa, ale różnica między podpisem a pinem też się pojawiła, a to jest sprawa na pewno ciekawsza) oraz ii) czy zgodne z prawem jest rozsyłanie przez banki do klientów -- bez zamówienia -- przygotowanych kart kredytowych, które 'wystarczy aktywować'.

Zacznijmy od paru zdań teorii. Definicję karty płatniczej zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 prawa bankowego. przez to pojęcie rozumie się 'kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu'. Karta taka może służyć także do przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych (art. 63f ust. 1). Szczegółowe prawa i obowiązki wydawcy oraz posiadacza karty określa odrębna ustawa...

Ciekawostką niech będzie, że zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych karta prepaid... nie jest kartą płatniczą, lecz 'instrumentem pieniądza elektronicznego'....a ściśle ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. nr 168 poz. 1385 z późn. zm.). Ciekawe, że w niej karta płatnicza staje się już rodzajem elektronicznego instrumentu płatniczego ('każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub instrument pieniądza elektronicznego').

Zgodnie z art. 16 ustawy do podstawowych obowiązków posiadacza karty (właścicielem karty zawsze jest wystawca, np. bank) należy m.in. przechowywanie karty i kodu identyfikacyjnego (pin) z należytą starannością, ale oddzielnie, natychmiastowe informowanie banku o utracie lub zniszczeniu karty, nie wolno mu także udostępniać karty i numeru pin innym osobom.
(Tu uwaga na marginesie: wbrew FUD-owi rozsiewanemu przez niektóre serwisy internetowe nie jest przestępstwem użycie cudzej karty bankowej za zgodą tej osoby. Przestępstwem będzie dopiero kradzież takiej karty -- art. 278 par. 5 kk. Jedyną sankcją jest w takim przypadku możliwość zatrzymania karty przez akceptanta -- o tym ponżej.)

W celu ustalenia tożsamości posiadacza karty akceptant -- czyli, mówiąc po ludzku, sklep -- może zażądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, która zamierza w sklepie zapłacić przy pomocy plastikowego pieniądza (art. 10 ust. 1 i art. 26 ustawy). Ba, akceptant ma ustawowe prawo zatrzymania karty bankowej, jeśli jest ona nieważna bądź zastrzeżona, jeśli posługuje się nią osoba nieuprawniona (nawet za zgodą posiadacza); sprzedawca może zatrzymać kartę nawet w sytuacji, jeśli podpis złożony na 'slipie' nie zgadza się ze wzorem złożonym na karcie (hmm o takim przypadku w życiu nie słyszałem...)

Generalną zasadą odpowiedzialności posiadacza karty płatniczej (będę pisał ogólnie o karcie, chociaż powinienem mówić o elektronicznym instrumencie płatniczym -- karty przedpłaconej dotyczą te same zasady) jest brak odpowiedzialności za transakcje, które nie zostały przez niego potwierdzone (art. 5, z wyłączeniami wskazanymi w art. 28).
W literaturze podkreśla się, iż konsekwencją przepisu jest niemożność obciążenia posiadacza kwotą transakcji, które nie zostały przez niego autoryzowane, zatem 'Pobrana od posiadacza kwota takiej operacji (czy to przez potrącenie z wierzytelnością z tytułu środków zgromadzonych na rachunku bankowym, czy przez ujęcie transakcji na zestawieniu transakcji, na podstawie którego posiadacz jest zobowiązany do okresowej zapłaty za dokonane operacje) jest nienależnym wydawcy świadczeniem w rozumieniu art. 411 kc' (tak Krzysztof Korus, Charakter prawny potwierdzenia operacji dokonanej za pomocą elektronicznego instrumentu płatniczego, Prawo Bankowe 2003/12/47)

Niedawno dowiedziałem się, iż większość terminali PKP InterCity pozwala na dokonanie transakcji karcianych bez jakiejkolwiek autoryzacji. Na gruncie art. 5 ustawy oznacza to, że kupujący bilet nie powinien być obciążany za taką operację.

Odpowiadając na pytanie o praktykę banków, które przesyłają klientom z własnej woli, bez zamówienia i bez zawartej umowy, przygotowaną kartę kredytową: zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych wydanie karty może nastąpić wyłącznie po zawarciu stosownej umowy między wydawcą a posiadaczem.
W komentarzach podkreśla się, iż zastrzeżenie to ma charakter prokonsumencki i ma chronić nas przed tego rodzaju 'spamem' (w tym zakresie przepis stanowi wypełnienie zalecenia Komisji Europejskiej 88/590/EEC, tak też pisano o tym w uzasadnieniu ustawy; zachęcam też do przeczytania ciekawego opracowania Pawła Litwińskiego w serwisie KartyOnline.pl).
Na szczęście zasadą jest ścisła odpowiedzialność wydawcy karty za wszystkie szkody wyrządzone przez osobę nieuprawnioną przez jej wydaniem. Można zatem powiedzieć, iż chociaż praktyka wysyłania gotowych kart 'na wabia' jest niezgodne z prawem, to przynajmniej ryzyko to nie może obciążać klienta.

Interesująco wygląda praktyka w różnicowaniu odpowiedzialności posiadaczy kart bankowych za transakcje autoryzowane przy pomocy podpisu oraz przy pomocy kodu pin. Wynika to z założenia, iż nie jest możliwe idealne podrobienie podpisu, zatem akceptant, który nie wychwyci różnicy między wzorem złożonym na karcie a podpisem złożonym w jego obecności na wydruku z terminala ponosi konsekwencje ewentualnego fraudu.
Pamiętajmy bowiem, że akceptant ma prawo poproszenia nas w każdym momencie o okazanie dokumentu w celu potwierdzenia tożsamości; stąd art. 28 ust. 2 ustawy zwalnia nas ze skutków operacji z użyciem utraconej karty, jeśli jej użycie nastąpiło wskutek nienależytego wykonania zobowiązania przez wydawcę (np. brak skutecznego zastrzeżenia) lub akceptanta (np. brak porównania podpisu).

Naiwnością byłoby myśleć, iż najłatwiejszym sposobem na wzbogacenie się na koszt banku będzie zgłoszenie utraty karty, a następnie wykonanie nią kilku transakcji. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy za takie fraudy odpowiada oczywiście posiadacz karty.Odpowiedzialność ta w przypadku transakcji dokonanych przy pomocy utraconej karty ograniczona jest do kwoty 150 euro (tylko do czasu zgłoszenia utraty -- od momentu zgłoszenia utraty karty ustawa zdejmuje wszelką odpowiedzialność z posiadacza; niektóre banki zdecydowały się nawet rozszerzyć własną odpowiedzialność, dlatego też polecam Państwu karty kredytowe Citi), chyba że... no właśnie, chyba że mamy kartę, która jest autoryzowana pinem, zaś bankowi uda się wykazać niedopełnienie obowiązków, o których mowa w art. 16 ust. 1, czyli powinności starannego przechowywania pinu, nie podawania go innej osobie, etc. lub art. 27 ust. 1 (obowiązek zgłaszania zaobserwowanych nieprawidłowości w zestawieniu transakcji).

W literaturze podkreśla się dość wyraźnie, iż odpowiedzialność posiadacza karty za transakcje, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 4 ustawy nie dotyczy przypadków, kiedy karta kredytowa została sfałszowana, np. poprzez jej zeskanowanie i naniesienie danych posiadacza na kartę podrobioną (tak Jerzy Pisuliński, Odpowiedzialność stron umowy o elektroniczny instrument płatniczy, Prawo Bankowe 2004/3/27).

Warto podkreślić pewną naganną praktykę: niektóre banki wychodzą ponoć z założenia, że skoro doszło do nieuprawnionego użycia karty autoryzowanej kodem pin, to z pewnością winę za to ponosi jej posiadacz -- i z automatu obciążają klientów skutkami takich operacji. Tymczasem zgodnie z podstawową zasadą prawa cywilnego także w takim przypadku ciężar dowodu powinien obciążać osobę, która wywodzi z jakiegoś faktu skutki prawne (art. 6 kodeksu cywilnego).

Także miłośnicy zakupów w internecie muszą pamiętać, iż chociaż zgodnie z art. 28 ust. 5 generalnie posiadacz karty płatniczej może być obciążony skutkami transakcji na odległość tylko wtedy, gdy jej wykonanie zostało autoryzowane jego podpisem kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednak umowa między bankiem a posiadaczem może odmiennie regulować odpowiedzialność w tym zakresie (podstawą jest art. 28 ust. 6 ustawy). W takim przypadku autoryzacja przebiega na podstawie podania odpowiednich danych karty (jej numeru, tzw. numeru CVV, daty ważności i nazwiska posiacza).
Nie oznacza to, iż jesteśmy całkowicie bezbronni wobec przestępczych transakcji na odległość. Art. 14 ustawy z 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny daje konsumentowi -- warto zapamiętać, iż uprawnienie to ma wyłącznie osoba nie dokonująca zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową -- uprawnienie do żądania unieważnienia transakcji dokonanej kartą płatniczą na odległość, w razie jej niewłaściwego wykorzystania (por. Tomasz Czech, Zarzuty przy zapłacie kartą płatniczą, Przegląd Prawa Handlowego 2003/7/38).

Komentarze (7)
Złote myśli Pana GIODO Ustawowy obowiązek donoszenia na...

Komentarze

2008-09-15 11:15:16 | 80.144.248.* | www.onlinekredyt.pl
Re: Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową [2]
Polacy jeszcze nie dokonca ufaja transakcjom przez internet. Troche to potrwa jak
beda mogli w pelni zaufac... skomentuj
2008-09-15 21:15:10 | 89.77.163.* | jspm
W większości przypadków fraudom winni są sprzedawcy, którym nie chce się nawet
spojrzeć na podpis klienta. W skrajnych przypadkach jakie spotkałem, kasjer oddawał
kartę zaraz po przeciągnięciu przez terminal i generalnie miał gdzieś kto podpisuje
się na kwicie. Jedyny sposób by wykorzenić takie niedbalstwo to robienie zakupów na
koszt sprzedawcy. Jeśli widzę brak zainteresowania weryfikacją podpisu, zwyczajnie
stawiam jakiś bazgrołek, albo podpisuję się jako Kubuś Puchatek czy Jarek Kaczyński.
Potem zgłaszam w banku reklamację na nieautoryzowaną transakcję i otrzymuję zwrot
całej kwoty, którą obciążony zostaje sprzedawca. Jeśli zapłaci za kilka takich
transakcji to może zmotywuje go do przestrzegania przepisów. skomentuj
2008-09-16 09:12:38 | *.*.*.* | olgierd
Hmm ja bym z tym jednak nie ryzykował, choćby z przyczyn praktycznych: w wielu
sklepach jest monitoring, jakby co 'cofną taśmę' i przejrzą kto co robił. A wówczas
-- kryminał.

Ale faktycznie, że pilnować takich rzeczy w sklepach zwykle ludziom się nie chce. Np.
na karcie Orange/mBank jest krótki pasek na podpis, przeto złożyłem tam nieco inny --
krótszy -- podpis niż zwykle. Czasem jednak, z rozpędu (karta ogólnie autoryzowana
jest pinem, ale niekiedy podpisem) podpisuję się 'jak zawsze', czyli inaczej niż na
karcie. NIGDY jeszcze nie zdarzyło mi się, aby sprzedawca zwrócił na to uwagę.

Dlatego tak w ogóle to lubię karty ze zdjęciami i wygrawerowanymi podpisami. skomentuj
2008-09-17 23:43:49 | 83.23.146.* | czajka1
Re: Odpowiedzialność za transakcje dokonane kartą kredytową [0]
Od wielu lat posługuje się kartą płatniczą i jeszcze nigdy nie poproszono mnie o
potwierdzenie tożsamości.Mam nadzieję że niedługo sie to zmieni.Inaczej jest za
granicą.Mam doświadczenia płatnicze kartą z tegorocznych pobytów w Hiszpanii - w
każdym sklepie należy okazywać dowód.
Co do nieautoryzowanych terminali PKP,to również autostradowe terminale nie wymagają
podpisu na kwicie. skomentuj
2008-09-24 23:31:20 | *.*.*.* | tranqilo
Polacy nie znają swoich praw a bank "zawsze ma rację"- czyli paragraf 22 [0]
Dzięki za poruszenie tematu i zamieszczenie linka do ustawy o elektronicznych
instrumentach płatniczych.
Mam kartę MONEY -jak na obrazku -i od ponad dwóch lat nie użytkowałem swojej starej
karty debetowej VISA wydanej przez PKOBP. Tymczasem bank "spamuje" mnie - i jak
sadzę tysiące swoich klientów ( o co najmniej kilkudziesięciu wiem ) przysyłając
kolejna kartę do oddziału. Tam sobie te karty leżą a bank inkasuje 30 zł z konta.

Zareklamowałem to na piśmie i ten profesjonalny bank z CRM i infolinią tak załatwiał
tą reklamację , że po ok 3 tygodniach wróciła do mnie (orginał z pieczeciami banku,
podpisami ...) z firmy wydającej kartę i tylko z przylepioną "profesjonalnie" żółtą
karteczką, że cytuję " w sprawie reklamacji należy się zgłosić do właściwego
oddziału swojego banku" - Sam sie siebie zapytałem - to gdzie jato złożyłem jak nie w
tym oddziale.

Kolejne ponaglenie e-mailem , skarga na niezałatwioną reklamację- i w wyniku tego -
niepoważne pismo podpisane przez dyrektora banku w którym bez powołania się na
jakiekolwiek podstawę prawną czy umowę twierdzi , że przesłał moje pismo do Centrum
Kart Kredytowych i Oper.kartowych skąd otrzymał odpowiedź negatywną - forsa
zniknęła.

Zaraz po otrzymaniu pisma , tak na wszelki wypadek złożyłem na piśmie rezygnację z
karty ;-)).

Jak sądzę na podstawie art. 14p3 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych
-
- ( Art. 14. 1. Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje
się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu
karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje się do zapłaty kwot operacji wraz z
należnymi wydawcy kwotami opłat i prowizji lub do spłaty swoich zobowiązań na
rachunek wskazany przez wydawcę.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na czas oznaczony.

3. Umowę, o której mowa w ust. 1, w której strony nie określą czasu jej
obowiązywania, uważa się za zawartą na okres 2 lat.)
miałem rację ( nieprawdaż ???) bo po 2 latach umowa wygasła a ja nie podpisywałem
nigdy nowej. A tych lat było dużo więcej....

Jak sądzisz Olgierdzie - odzyskam moje pieniądze jak powołam się na ten przepis ? Czy
jeszcze poprzeć się dyrektywą UE do której link zamieściłeś na blogu - (przejrzałem
ale to jest specyficzny język prawniczy i trudno mi w nim zaleźć ten akapit , który
dotyczy mojego "spamu"). A może lepiej zgłosić to do jakieś komisji nadzoru bankowego
? skomentuj
2009-10-20 17:12:30 | 79.189.184.* | Piotr Ksawery
odpowiedzialność do kwoty 150EURO [1]
Ostatni z banku PEKAO SA przesłano mi taką informację: "w razie utraty karty
właściciel ponosi odpowiedzialność jedynie za transakcje dokonane kartą przez osoby
nieuprawnione, przed jej zastrzeżeniem, do kwoty stanowiącej równowartość 150 euro od
każdej transakcji". No właśnie: właściciel odpowiada do kwoty 150 EURO w ogóle, czy
do kwoty 150 EURO "OD KAŻDEJ TRANSAKCJI", bo to może być poooootężna różnica? skomentuj
2009-10-20 21:05:59 | *.*.*.* | olgierd
Łącznie. Bank przegina. skomentuj

bezczelna reklama:

Firma Prawnicza Lege Artis
www.LegeArtis.org

O mnie
Olgierd Rudak
Jesteś na stronie czasopisma internetowego "Lege Artis", które ukazywało się od 17 listopada 2006 r. do 16 maja 2014 r.
Najnowsze komentarze
2017-10-13 06:09
Gina Acampora:
O ochronie wizerunku złodziei
Nazywam się Gina Acampora i rozmawiam dzisiaj jako najszczęśliwszy człowiek na całym dzikim[...]
2017-10-10 01:40
jance:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Witam wszystkich, Nazywam się Ketesha Frank, jestem z Alabama, Stanów Zjednoczonych, jestem tu,[...]
2017-10-05 19:48
ArturZpl:
Rekordowe odszkodowanie za spam
Teraz to też my będziemy mogli starać się o odszkodowanie. Szukając informacji na ten temat -[...]
2017-10-02 10:03
CARO CATO:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
¿Necesita dinero para iniciar un negocio propio ...? ¿Necesita dinero también pagar[...]
2017-09-04 13:15
Walls:
Uważajcie na oszustów sprzedających samochody z UK
Dobry dzień,   Jesteśmy prawowitym, renomowanym rządowym pożyczkodawcą. Jesteśmy firma[...]